Kulttuuriperintökohteet aikansa matkailun ja vieraanvaraisuuden kertomuksina

12.12.2016

Kansainvälinen Heritage, Tourism and Hospitality -konferenssi Porin yliopistokeskuksessa 27.–29.9.2017

 

Porin yliopistokeskuksessa järjestetään 27.–29.9.2017 kansainvälinen, kulttuuriperintökohteet ja matkailun huomion kohteeksi nostava Heritage, Tourism and Hospitality https://heritagetourismhospitality.org/ (HTHIC) -konferenssi, johon käytännön toimijat ja tutkijat ovat tervetulleita osallistumaan. Konferenssin alullepanija ja idean isä on sen tieteellisenä johtajana toimiva professori Frank M. Go Rotterdam School of Managementistä.  Professori Gon ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä työskentelevän yliopistotutkija Arja Lemmetyisen välinen pitkä tutkimusyhteistyö edesauttoi aikanaan siihen, että Cultural Entrepreneurship-konferenssi järjestettiin Porin yliopistokeskuksessa joulukuussa 2012. Tätä voidaan pitää HTHIC-konferenssien aloituksena. Tämä Porista alkanut konferenssiperinne on jatkunut Istanbulissa vuonna 2014 ja Amsterdamissa vuonna 2015.

 

Konferenssi sopii puitteiltaan myös erinomaisesti Suomeen ja Poriin, erityisesti vuonna 2017, jolloin se on osana Suomen 100-vuotisjuhlan tapahtumia. Pori on vanha teollisuuskaupunki, joka aikanaan joutui jälkiteollisen ajan haasteissa hakemaan uusia keinoja taloudelliseen menestykseen. Konferenssin sessioissa ja workshopeissa osallistujat esittelevät aihepiiriä paitsi omien käytännön esimerkkien ja yrityscasejen näkökulmasta, myös sekä historiaa että nykypäivää koskevan tutkimuksen valossa.  Esityksissä ja key note -puheenvuoroissa saadaan arvokasta tutkimustietoa eri puolilta maailmaa siitä, miten teollisia ja rannikollisia kulttuuriperintökohteita voidaan muokata nykypäivän kävijöiden ja asukkaiden tarpeisiin tavalla, joka on kestävän kehityksen mukainen paitsi kulttuurisesti myös taloudellisesti ja ympäristöllisesti.  Konferenssiin osallistuville järjestetään myös kiinnostavia pre- ja posttour -matkoja teollisiin ja rannikollisiin kulttuuriperintökohteisiin.

 

HTHIC on monitieteinen konferenssi, jonka erityispiirre on tieteellisen tutkimuksen ja käytännön törmäyttäminen. Konferenssi on monitieteinen ja sen tavoitteena on myös tieteellisen tutkimuksen jalkauttamiseen käytäntöön. Tästä on hyvänä esimerkkinä vuonna 2015 Amsterdamissa pidetyn konferenssin ohjelma, jossa tutustuttiin yhteisöllistä asumista ja arkkitehtuuria esittelevään museoon, Museum Het Schippiin, jossa näkyy 100-vuotisen Amsterdamin koulun arkkitehtien kädenjälki. Konferenssivieraat osallistuivat aktiivisesti työpajaan, jossa käytiin keskustelua museon edustajien kanssa museon tulevaisuudesta ja sen elävöittämisestä sekä ideoitiin mm. juhlavuoden tapahtumia. Keskusteltiin myös siitä, mikä on kävijän kokemus kulttuuriperintökohteessa ja miten se yhdistyy henkilön omaan kokemusmaailmaan, jota kautta syntyy ainutlaatuisia, yksilöllisiä kokemuksia.  

 

Samantapaisia kysymyksiä pohditaan epäilemättä myös Satakunnassa sijaitsevissa kulttuuriperintökohteissa, joihin HTHIC2017 -konferenssissa tutustumme.  Vuoden 2017 HTHIC-konferenssin yhdeksi teemaksi valittu teollinen ja rannikollinen kulttuuriperintö on nouseva matkailun trendi, jonka avulla Satakunnalla on aivan erityinen mahdollisuus entisestään lisätä alueen vetovoimaa niin asukkaiden kuin matkailijoidenkin silmissä.  Satakunnassa sijaitsevat useat ruukkialueet kuten Kauttua, Noormarkku ja Leineperi, ovat osa uniikkia satakuntalaista teollisuushistoriaa. Näinä aikoina kiinnostusta herättää paitsi näiden alueiden historia myös se, miten niitä voidaan kehittää sekä asukkaiden että lähimatkailijoiden virkistyskäyttöön ja myös linkittää näitä alueita laajempaan eurooppalaiseen teollisuusmatkailuun ja rannikkojen kulttuurireittiyhteistyöhön. 

 

Amsterdamin konferenssissa päätöskeskustelussa tuotiin esiin vierailijoiden kohtaaminen alueen tilapäisinä asukkaina. Kysyttiin myös, kuka tekee aloitteen alueen kehittämiseksi ja mitä vaikutusta sillä voi olla myöhempään kehittämiseen. Ovatko näkökulmat samoja yrittäjillä, poliittisilla päättäjillä, kulttuuriperintöasiantuntijoilla vs. turistit, kävijät tai väliaikaiset asukkaat? Samat teemat olivat mukana myös konferenssiartikkelissamme, jonka Arja Lemmetyinen esitti yhdessä kollegansa, projektitutkija Lenita Niemisen ja Euran kunnan hallintopäällikön, Johanna Aallon kanssa. Usean vuoden yhteistyömme Euran kunnan ja sen kulttuuritoimen kanssa kulminoitui Amsterdamissa esitettyyn ja sittemmin Amsterdamin yliopiston julkaisusarjaan hyväksyttyyn tieteelliseen artikkeliin, jonka teemana olivat kulttuuristen verkostojen johtaminen.  Artikkeli toi kansainvälisen tiedeyhteisön tietoon paitsi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoiden taustaorganisaationa, myös empiriansa avulla Kauttuan Ruukinpuiston Eurassa, jonka kehittämisessä virkistys- ja kulttuurikohteeksi sekä asukkaille että matkailijoille on Euran kunta ja kulttuuritoimi ottanut selkeästi koordinoivan roolin.  Tämä yhteistyö tuo hyvin esille HTHIC-konferenssin tavoitteleman mission toimia tiedeyhteisön ja käytännön toimijoiden välisenä linkkinä ja foorumina, jonka avulla tutkimustieto kulkee ja jalkautuu. Tämä on periaatteena myös Porissa vuonna 2017 pidettävässä konferenssissa. Amsterdamin konferenssin tavoin, johon osallistuimme Leader Pyhäjärviseutu ry:n toiminnanjohtajan, Marja Kares-Oksmanin kanssa, toivotamme Porissa pidettävään vuoden 2017 HTHIC-konferenssiin tervetulleeksi niin kotimaisen ja kansainvälisen monitieteisen tiedeyhteisön kuin käytännön toimijatkin kunkin osallistujan kokemuspiiriä ja osaamista rikastuttavaan dialogiin muuttuvan maailman tarinoista eri kulttuuriperintökohteissa.

 

Turun yliopisto monitieteisenä yliopistona tarjoaa erinomaiset puitteet ja osaamisen konferenssille. Turun kauppakorkeakoululle ja erityisesti sen Porissa toimiva yksikölle konferenssi antaa mahdollisuuden toteuttaa toiminnassaan emoyliopistonsa strategisia tavoitteita kansainvälistymiseen. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman johtaja, professori Anna Sivula on tutkinut teollista kulttuuriperintöä erityisesti Satakunnan alueella, jolloin hänen ja hänen johtamansa koulutusohjelman osaaminen on Turun kauppakorkeakoulun tarjoaman liiketoimintaosaamisen ohella konferenssin ydinosaamista.     Konferenssia hakivat myös muut yliopistot, mutta meidän valttejamme olivat paitsi vahva yhteistyösuhde konferenssin avainhenkilöihin, myös vuonna 2017 ajankohtainen Suomi100-vuotisjuhlateema, joka voidaan konferenssissa yhdistää erityisesti Suomen teollisuuden 100-vuotiseen historiaan. 

HTHIC2017 -konferenssi on Turun Matkailuakatemian vuoden 2017 päätapahtuma ja se toteutetaan Turun yliopiston ja Satakunnan ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Teksti: Arja Lemmetyinen