Koronaan liittyviä opinnäytetöitä ja tutkimusta Turun matkailuakatemian jäsenyhteisöissä

16.12.2020

Koronapandemia on vaikuttanut nopeasti matkailualan koulutukseen ja tutkimukseen. Korkeakou-luissa siirryttiin keväällä 2020 etäopetukseen, ja tällä linjalla jatketaan todennäköisesti vielä aina-kin tulevan kevään ajan. Opetuksen sopeuttaminen niin sanottuun uuteen normaaliin on vaatinut niin opettajilta kuin opiskelijoilta resilienssiä, joustavuutta. Korkeakouluissa on kuitenkin tartuttu koronahaasteeseen myös tutkimuksen ja opinnäytetöiden avulla.

Tässä jutussa kootaan yhteen se, mitä tänä vuonna Turun matkailuakatemian edustamissa eri oppilaitoksissa on tehty.

Turun AMK:ssa tarttui keväällä kolme opiskelijaa koronateemaan. Opiskelijat kartoittivat Turun seudun matkailutoimijoiden kotisivujen ja some-kanavien pohjalta tilannetta kesän aikana. Tilaajana opinnäytetöissä on toiminut Turku Business Region. Jennifer Wardin opinnäytetyö ”Asiakasviestintä matkailun ohjelmapalveluorganisaatioiden kotisivuilla koronakriisin aikana – Turun seudun alueella” on jo julkaistu: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/345744/Ward_Jennifer.pdf?sequence=5&isAllowed=y Wardin mukaan suurin osa yrityksistä huomioi koronan kotisivuillaan jossain vaiheessa havainnointijakson aikana, mutta tiedottamisen määrä, ohjeistusten kattavuus ja niiden päivittäminen vaihtelivat suuresti. Turvallisuusohjeistusten osalta tilanne parani kesän mittaa. Uutta toimintaa lähti kesän aikana kehittämään 22 % havainnoitavista yrityksistä. Wardin työn lisäksi tulossa on kaksi muuta opinnäytetyötä, joissa tarkastellaan koronavaikutuksia ohjelmapalveluiden ja tapahtumien kotisivuilla sekä koronan vaikutuksesta syntyneitä uusia innovaatioita ja tuotteita (mm. virtuaali- ja drive in -tuotteet).

Humakissa lähdettin tarjoamaan luoville aloille opiskelijatyöresurssia harjoittelujen, innovointiprojektien ja kehittämis- ja opinnäytetöiden muodossa erityisesti akuutin koronakriisin ratkaisemisen tueksi. Humak otti näissä tapauksissa ohjaus- ja sopimuksentekovastuun itselleen tukeakseen kulttuurialan kenttää kriisitilanteessa. Opinnäytteitä on tulossa neljältä opiskelijalta, joista kaksi on jo julkaistu. Minea Turtiaisen opinnäytteessä ”Kartoitus vaihtoehtoisista toimintamalleista taidegallerioissa koronakriisin aikana” http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020090520128 nostetaan esille taidegallerioiden toimintamalleja keväällä 2020. Turtiaisen mukaan taidegallerioissa kehitettiin digitaalisia palveluja, esimerkiksi virtuaaligalleriat ovat olleet tyypillinen tapa digitalisoida gallerian toimintaa. Gallerioiden taloustilanne, henkilöstöresurssit sekä osaaminen vaikuttivat siihen, millaisia toimintamalleja koronakriisin alkuvaiheessa pystyttiin toteuttamaan. Riikka Halme, Petra Toivonen ja Jonna Tikka ovat opinnäytetyössään ”Luovat ratkaisut ja innovaatiot Suomen kulttuurikentällä COVID-19:n aikana”  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020111823288 tarkastelleet laaja-alaisesti sitä, millaiset toimintamallit voisivat hyödyttää kaikkia alan toimijoita. Esille nousee erityisesti striimaustekniikan hyödyntäminen sekä tapahtumien muokkaaminen aikaisempaa selkeästi pienemmille yleisömäärille. Lisäksi yhteistyön muodot ovat monipuolistuneet ja uudenlaisia kumppanuuksia on syntynyt. Työssä esitetyt innovaatiot ovat syntyneet koronan ensimmäisen aallon aikana, nopean reagoinnin tuloksena. Vuoden 2021 innovaatioita kehitetään parhaillaan. Tämän opinnäytetyön tilaajana toimi Suomen Kulttuurirahasto.

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkijat Juha Kaskinen, Maija Mäki ja Riikka Saarimaa olivat mukana skenaarioprosessissa, jossa ennakoitiin Varsinais-Suomen liiketoimintaympäristöjen tulevaisuutta koronan aikana ja sen jälkeen. Skenaariotyön avulla parannettiin yritysten kriisitietoisuutta ja tuotiin esille niitä toimenpiteitä, joilla varsinaissuomalaiset yritykset voivat vauhdittaa kasvuaan koronan jälkeen. Hanke koski laajasti koko Varsinais-Suomen maakunnan liiketoimintaympäristöä. Yksi viidestä pääteemasta oli palveluliiketoiminta, jossa kesällä nähtiin yhdeksi uhkakuvaksi vuodenvaihteeseen mahdollisesti sijoittuva konkurssiaalto. Nousussa nähdään olevan arvopohjaisen yrittäjyyden muodot. Myös kuluttajat ovat yhä tiedostavampia ja tekevät arvoihinsa pohjautuvia kuluttamispäätöksiä. Kotimaisuus ja lähialueilla tuotetut palvelut ja tuotteet nähdään yhä houkuttelevampina. Digitalisaatio luo mahdollisuuksia, mutta se vaatii sekä teknisten taitojen että myyntiosaamisen kehittämistä. Varsinais-Suomessa ravintola- ja matkailuala ovat sitoutuneita toisiinsa ja niiden vaikutukset ulottuvat myös laajemmin seudun elinkeinoelämään. Lisää tietoa Varsinais-Suomi kasvuun post-COVID -toiminnasta toimintaryhmän verkkosivuilta: https://varsinaissuomikasvuunpostcovid.fi/

Turun yliopiston Porin yksikössä on tutkimusta suunnattu koronan vaikutuksiin risteilymatkustamisessa. Tutkija Arja Lemmetyinen on mukana useammassa tutkimushankkeessa, jossa perehdytään muun muassa seniori-risteilymatkustajiin ja heidän kuluttajakäyttäytymiseensä koronapandemian aikana. Lemmetyinen on mukana myös laajassa DISCE-hankkeessa, jossa tehdään Euroopan laajuudelta haastatteluja luovan alan toimijoiden keskuudessa tutkien heidän näkemyksiään siitä, mitä muutoksia ala on kohdannut koronapandemian aikana.

Visa Immonen ja Maija Mäki tutkivat parhaillaan Turun kaupungin Kaupunkitutkimusohjelman rahoittamassa Urbaani kulttuuriperintö -hankkeessa sitä, millaisia vaikutuksia korona on tuottanut kulttuuriperintösektorille Turun kaupungin kontekstissa. Muutoksia on havaittavissa myös kaupunkiympäristössä, kaupunkilaisten arjessa ja toiminnoissa. Huomiota kiinnitetään tämän hetken muutosten lisäksi koronan tuomiin mahdollisiin pitkäaikaisvaikutuksiin.

 

Teksti: Maija Mäki