Matkailuelämysten digisovellukseen kulttuurista sisältöä

15.6.2021

Idea digitaalisen alustatalouden ja elämystalouden edistämiseen Satakunnassa perustuu kahden yliopiston – Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Tampereen yliopiston Porin yksiköiden – tutkimusperustaiseen kehittämisyhteistyöhön, jossa on pilotoitu viimeisimpiä älyteknologioita ja niihin perustuvia palvelukonsepteja.  Digiluonto-sovellusta voidaan käyttää monenlaisissa matkailun ja kulttuurin palveluissa. Satakuntalaisia yrityksiä ja yhteisöjä kannustetaan hyödyntämään sovellusta, jotta ne pystyisivät tarjoamaan entistä houkuttelevampia, uusia ja vetovoimaisia elämyksiä.

Alustatalouden monistettavien palveluratkaisujen muotoilu vuorovaikutteisuuden, paikkatietojen ja avoimen datan, sekä lisätyn todellisuuden teknologioiden yhdistelmin voi tarjota monelle palvelualan yritykselle ja verkostolle työkalut digi- ja tuottavuusloikan konkreettiseen toteuttamiseen, sekä matkakohteen brändin vahvistamiseen. Kulttuurialan ja matkailun toimijat, yritykset ja kehittäjät voivat tuorein avauksin edistää digitaalisten edelläkävijäratkaisujen ja tutkimukseen perustuvan palveluekosysteemiosaamisen hyödyntämistä läpi toimialojen. Yliopistojen edistämä alustoja ja dataa hyödyntävä kehittäminen tarjoaa uutta kasvupotentiaalia ja kansainvälisiä valmiuksia kaikenkokoisille palvelutoimijoille.

Digiluonto-alusta yhdistää lähiympäristössä olevat kohteet, tapahtumat ja palvelut kokemuksellisiksi teemapoluiksi, jolloin esimerkiksi kulttuurisia kohteita ja elämyksiä voidaan elävöittää hyödyntämällä niihin liittyviä taustatarinoita kiinnostavasti, jolloin myös teemakokonaisuuksien rakentaminen helpottuu. Virtuaaliset opasteet, laajennetut mediasisällöt ja aktiviteetit syventävät matkailijan kokemusta on hän sitten kartuttamassa luonto- tai kulttuurielämyksiään.

Osalla palveluntuottajista on jo valmiiksi hyvää digisovellutukseen hyödynnettävää sisältöä, kuten tekstejä, kuvia, youtube-videoita. Kummankin yliopiston hankevastaavat, koordinaattori Tuomas Pohjola (TY) ja projektipäällikkö Jere Grönman (Tau) ovat apuna yritysten ja organisaatioiden digitaalisten reittien ja palvelullisten teemapolkujen rakentelussa. Skaalautuvat ja räätälöitävät alustaratkaisut sopivat myös pienimmille yrityksille ja teemasisällöt voi kohdentaa ei käyttäjäryhmille. Yksi piloteista on Jämin alue Lauhanvuori – Hämeenkangas Geoparkissa. Toiminnanjohtaja Terttu Hermansson luonnehtii (SK 31.5.) Digiluontoa kevyeksi, käteväksi ja helpoksi. Tämä on kiireiselle palveluntuottajalle erittäin tärkeä pointti.

 

Sisällöntuotannossa Digiluonto-hankkeen kanssa yhteistyössä toimii myös Turun yliopiston kulttuurintuotannon ja maisematutkimuksen tutkinto-ohjelma. Tutkinto-ohjelman kursseilla on tuotettu materiaalia muun muassa Reposaaren ihmeet -kurssilla, jossa opiskelijat ovat voineet itsenäisesti valita esiteltävän aiheen, joka liittyy Reposaareen. Aiheiksi valikoitui esimerkiksi rannansiirtyminen, kalastus, takarannan myrskysurffaus sekä myös luontojooga. Joogakohteiksi valikoitui rantakalliot, metsä ja Junnilan puisto. Jokainen aihe saa Digiluonto-applikaatiossa paikkatiedon avulla pisteen, jossa kirjoitettu tarina aukeaa halutessaan tekstinä tai äänitiedostona tai kuten luontojoogapisteillä myös videoina.

 

Kulttuuriympäristökasvatuksen kursseilla on tuotettu aineistoa myös Geoparkin alueella olleesta Karvian varavankilasta ja samalla alueella olleesta toisen maailmansodan aikaisesta venäläisten sotavankien leiristä. Aluetta voidaankin pitää synkän kulttuuriperinnön kohteena.  Kouluyhteistyönä on suunniteltu Satakunnan koulujen kanssa tuottaa digiluontoon reittejä, joiden teemana olisi Satakunnan kriisit, joita olisivat muun muassa sodat ja lama-ajat. Näiden kurssien ja kouluyhteistyönä tuotettujen polkujen tarkoitus on tuoda kulttuuriympäristöstä tietoa siellä liikkuvalle. Näitä polkuja voidaan käyttää hyväksi kotiseutuopetuksessa, kulttuuriympäristö- ja historian opetuksessa ja etenkin kulttuurimatkailussa. Kulttuurimatkailu on kasvava matkailutrendi, joka tarvitsee uudenlaisia tutustumiskohteita ja tähän digiluonto-applikaatio tuon uudenlaisen tavan vierailla kohteissa ja saada niistä tietoa.  Digiluonto-applikaatio on kevyt ja helppokäyttöinen, jonka jokainen pystyy lataamaan omaan puhelimeensa. 

 

Digiluonto- ja DigiET -hankkeiden yhteistyökumppanina toimii myös Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) ja sen kuten myös Turun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat ovat osallistuneet useiden kurssien kautta sovelluksen sisällöntuotantoon ja kehittämiseen. Korkeakouluopiskelijat ovat erittäin potentiaalinen asiakasryhmä sovelluksen käyttäjinä ja esim. kansainväliset vaihto-opiskelijat tuovat oman asiantuntemuslisänsä sovelluksen kehittämiseen mahdollisimman asiakasystävälliseksi elämysten tarjoajaksi.

Linkki esittelyvideoon 

Kirjoittajat:

Tuomas Pohjola, Digiluonto- ja DigiET-hankkeiden koordinaattori, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

Eeva Raike, kulttuurintuotannon ja maisematutkimuksen yliopisto-opettaja, Turun yliopisto, Porin yksikkö

Arja Lemmetyinen, yliopistotutkija, Digiluonto- ja DigiET-hankkeiden vastuullinen johtaja, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö