Varsinais-Suomen matkailun nykytilaselvitys

16.4.2018

Turun kaupunki tilasi Turun yliopistolta matkailun kehittämisen ja strategiatyöskentelyn tueksi Varsinais-Suomen matkailun nykytila -tutkimuksen. Nimensä mukaisesti tutkimuksen tavoitteena on selvittää Varsinais-Suomen matkailun nykytilaa mahdollisimman kattavasti olemassa olevien tutkimusten ja tilastojen valossa.

Matkailu on laaja ilmiö, johon suoraan ja välillisesti liittyviä tilastoja on saatavilla paljon ja eri tahojen keräämänä tai tuottamana. Tämä tutkimus kokoaa yhteen keskeisimmät matkailutilastot ja niiden tilastokuvaukset yhdeksi tietopaketiksi, jota voidaan käyttää matkailuelinkeinon kehittämisen tukena.

Tutkimus tarjoaa kokonaiskuvan matkailutilastoista, niiden vertailtavuudesta sekä vahvuuksista ja heikkouksista paitsi matkailuasiantuntijoille myös niille, jotka eivät jatkuvasti ole tekemisissä matkailun tietoaineistojen kanssa.

Tutkimuksessa matkailuun liittyviä tilastoja tarkastellaan ensin lyhyesti koko Suomen tasolla ja vertaillaan Suomen tilastoja muihin Pohjoismaihin. Sen jälkeen keskitytään yksityiskohtaisemmin Varsinais-Suomen tilastoihin, joita verrataan Uudenmaan, Lapin ja Pirkanmaan tilastoihin. Lisäksi Turkua verrataan Helsinkiin, Tampereeseen ja Rovaniemeen. Kehitystrendien tunnistamiseksi tilastoja tarkastellaan pitkällä aikavälillä, kuitenkin niin, että kunkin tilaston vertailtavuus määrittää käytetyn aikajänteen raamit. Lisäksi keskitytään viimeaikaiseen kehitykseen tarkastelemalla tuoreimpia saatavilla olevia tilastoja.

Tutkimus käsittelee matkailua Varsinais-Suomen näkökulmasta ja tutkimusaineistoiksi on valittu seuraavat tilastot sekä niihin liittyvät tutkimusraportit ja julkaisut:

  • Matkailun satelliittitilinpito vuosilta 2011–2015 (Tilastokeskus)
  • Alueellinen matkailutilinpito vuosilta 2013–2014 (Tilastokeskus)
  • Matkailijatutkimus vuodelta 2016 (Visit Finland)
  • Majoitustilasto vuosilta 1995–2017 (Tilastokeskus)
  • Liikennetilasto vuosilta 1998–2017 (Finavia)
  • Ulkomaan meriliikennetilastoa vuosilta 2000–2017 (Liikennevirasto)
  • Kesämökkitilasto 1970–2017 (Tilastokeskus)
  • Kongressitilasto vuosilta 2006–2016 (Finland Convention Bureau)
  • Kansallispuistojen kävijätilasto 2009–2017 (Metsähallitus)
  • Museotilasto vuodelta 2007–2016 (Museovirasto)

Tavoitteena on tehdä tutkimuksesta helposti päivitettävä kokonaisuus, joka mahdollistaa Varsinais-Suomen matkailukehityksen kokonaisvaltaisen seuraamisen myös tulevina vuosina. Tutkimuksen johtopäätöksissä vedetään yhteen eri tilastolähteiden tarjoamaa tietoa ja tehdään ehdotuksia siitä, millaista tietoa Varsinais-Suomen matkailusta ei tällä hetkellä ole tarjolla ja minkälaista tutkimustietoa tulisi kerätä alueen matkailukehityksen tueksi.